Syarat Penggunaan

Terma dan syarat

Selamat datang ke Penjejakan.com !!!

Terma dan syarat ini menggariskan peraturan dan peraturan untuk penggunaan Laman Web Penjejakan.com.

Dengan mengakses laman web ini, kami menganggap anda menerima terma dan syarat ini. Jangan terus menggunakan Penjejakan.com jika anda tidak bersetuju dengan semua terma dan syarat yang dinyatakan di halaman ini.

Terminologi berikut digunakan untuk Terma dan Syarat ini, Pernyataan Privasi dan Notis Penafian dan semua Perjanjian: “Pelanggan”, “Anda” dan “Anda” merujuk kepada anda , yang log masuk ke laman web ini dan mematuhi terma dan syarat Syarikat. “Syarikat”, “Kami”, “Kami” dan “Kami”, merujuk kepada Syarikat kami. “Parti”, “Pihak”, atau “Kami”, merujuk kepada kedua-dua Pelanggan dan diri kita sendiri. Semua terma merujuk kepada tawaran, penerimaan dan pertimbangan pembayaran yang diperlukan untuk menjalankan proses bantuan kami kepada anda dengan cara yang paling sesuai untuk memenuhi keperluan anda. perkhidmatan yang dinyatakan oleh Syarikat, menurut, dan tertakluk kepada, undang-undang Belanda yang terpakai. Sebarang penggunaan istilah di atas atau perkataan lain dalam bentuk tunggal, jamak, huruf besar dan/atau dia atau mereka, dianggap sebagai boleh ditukar ganti dan oleh itu merujuk kepada perkara yang sama.

biskut

Kami menggunakan kuki. Dengan melawati Penjejakan.com, anda bersetuju untuk menggunakan kuki menurut Dasar Privasi Penjejakan.com.

Kebanyakan tapak web interaktif menggunakan kuki untuk membolehkan kami mendapatkan butiran pengguna untuk setiap lawatan. Kuki digunakan oleh laman web kami untuk membolehkan kefungsian kawasan tertentu untuk memudahkan pelawat ke laman web kami. Beberapa ahli gabungan/rakan kongsi pengiklanan kami juga mungkin menggunakan kuki.

Lesen

Melainkan dinyatakan sebaliknya, Penjejakan.com dan/atau pemberi lesennya memiliki hak harta intelek untuk semua bahan di Penjejakan.com. Semua hak harta intelek adalah terpelihara. Anda boleh mengakses Penjejakan.com untuk kegunaan peribadi anda tertakluk kepada sekatan yang ditetapkan dalam terma dan syarat ini.

Anda tidak boleh:

 • Terbitkan semula bahan dari Penjejakan.com
 • Jual, sewa atau sublesenkan bahan dari Penjejakan.com
 • Salin, salin atau salin bahan daripada Penjejakan.com
 • Edarkan semula kandungan daripada Penjejakan.com
 • Perjanjian ini akan bermula pada tarikh semasa.

Bahagian tertentu laman web ini menawarkan peluang kepada pengguna untuk menyiarkan dan bertukar-tukar pendapat dan maklumat dalam kawasan tertentu tapak web. Penjejakan.com tidak menapis, mengedit, menerbitkan atau menyemak Komen sebelum penampilannya di laman web. Komen tidak menggambarkan pandangan dan pendapat Penjejakan.com, ejen dan/atau sekutunya. Komen mencerminkan pandangan dan pendapat orang yang menyiarkan pandangan dan pendapat mereka. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, Penjejakan.com tidak akan bertanggungjawab ke atas Komen atau untuk sebarang liabiliti, kerosakan atau perbelanjaan yang disebabkan dan/atau dialami akibat daripada sebarang penggunaan dan/atau pengeposan dan/atau penampilan Komen di laman web ini .

Penjejakan.com berhak untuk memantau semua Komen dan membuang sebarang Komen yang boleh dianggap tidak sesuai, menyinggung perasaan atau menyebabkan pelanggaran Terma dan Syarat ini.

Anda menjamin dan menyatakan bahawa:

 • Anda berhak untuk menyiarkan Komen di laman web kami dan mempunyai semua lesen dan persetujuan yang diperlukan untuk berbuat demikian;
 • Komen tidak melanggar mana-mana hak harta intelek, termasuk tanpa had hak cipta, paten atau tanda dagangan, mana-mana pihak ketiga;
 • Komen tidak mengandungi sebarang bahan fitnah, fitnah, menyinggung perasaan, lucah atau sebaliknya menyalahi undang-undang yang merupakan pencerobohan privasi
 • Komen tidak akan digunakan untuk meminta atau mempromosikan perniagaan atau adat atau membentangkan aktiviti komersial atau aktiviti yang menyalahi undang-undang.

Anda dengan ini memberikan kepada Penjejakan.com lesen bukan eksklusif untuk menggunakan, mengeluarkan semula, mengedit dan memberi kebenaran kepada orang lain untuk menggunakan, mengeluarkan semula dan mengedit mana-mana Komen anda dalam sebarang dan semua bentuk dan format. atau media.

Pautan ke kandungan kami

Organisasi berikut boleh memaut ke tapak web kami tanpa kelulusan bertulis terlebih dahulu:

 • Agensi-agensi kerajaan;
 • Alat carian;
 • Pertubuhan berita;
 • Pengedar direktori dalam talian boleh memaut ke laman web kami dengan cara yang sama seperti mereka memaut ke tapak web perniagaan tersenarai lain; dan
 • Perniagaan Bertauliah Seluruh Sistem kecuali meminta organisasi bukan untung, pusat beli-belah amal dan kumpulan pengumpulan dana amal yang mungkin tidak memaut ke tapak Web kami.

Organisasi ini boleh memaut ke halaman utama kami, ke penerbitan atau ke maklumat tapak web lain selagi pautan: (a) tidak dalam apa-apa cara

Organisasi ini boleh memaut ke halaman utama kami, ke penerbitan atau ke maklumat tapak web lain selagi pautan: (a) tidak mengelirukan dalam apa-apa cara; (b) tidak secara palsu membayangkan penajaan, pengendorsan atau kelulusan pihak yang menghubungkan dan produk dan/atau perkhidmatannya; dan (c) adalah sesuai dalam konteks tapak pihak yang memautkan.

Kami mungkin mempertimbangkan dan meluluskan permintaan pautan lain daripada jenis organisasi berikut:

 • Sumber maklumat pengguna dan/atau perniagaan yang biasa diketahui;
 • Tapak komuniti Dot.com;
 • Persatuan atau kumpulan lain yang mewakili badan amal;
 • Pengedar direktori dalam talian;
 • Portal maklumat Internet;
 • Perakaunan, undang-undang dan firma perunding; dan
 • Institusi pendidikan dan persatuan perdagangan.

Kami akan meluluskan permintaan pautan daripada organisasi ini jika kami memutuskan bahawa: (a) pautan itu tidak akan membuatkan kami memandang tidak baik kepada diri kami sendiri atau perniagaan bertauliah kami I; (b) organisasi tidak mempunyai sebarang rekod negatif dengan kami; (c) manfaat kepada kami daripada keterlihatan hiperpautan mengimbangi ketiadaan Tafsiran Mimpi Vietnam; dan (d) pautan adalah dalam konteks maklumat sumber am.

Organisasi ini boleh memaut ke halaman utama kami selagi pautan: (a) tidak mengelirukan dalam apa-apa cara; (b) tidak secara palsu membayangkan penajaan, pengendorsan atau kelulusan pihak yang menghubungkan dan produk atau perkhidmatannya; dan (c) adalah sesuai dalam konteks tapak pihak yang memautkan.

Jika anda adalah salah satu organisasi yang disenaraikan dalam perenggan 2 di atas dan berminat untuk memaut ke laman web kami, anda mesti memaklumkan kami dengan menghantar e-mel ke Vietnam Dream League. Sila sertakan nama anda, nama organisasi anda, maklumat hubungan serta URL tapak anda, senarai mana-mana URL yang anda ingin pautkan ke tapak kami dan senarai URL di tapak kami yang anda ingin pautan. Tunggu 2-3 minggu untuk menerima maklum balas.

Organisasi yang diluluskan boleh membuat hyperlink ke tapak web kami seperti berikut:

 • Dengan menggunakan nama syarikat kami; atau
 • Dengan menggunakan pencari sumber seragam yang dikaitkan dengan; atau
 • Dengan menggunakan mana-mana perihalan lain mengenai tapak kami yang dipautkan yang masuk akal dalam konteks dan format kandungan pada tapak pihak yang memautkan.

Jangan gunakan logo Vietnam Dream Interpretation atau karya seni lain untuk memautkan tiada perjanjian lesen tanda dagangan.

iFrams

Tiada bingkai boleh dibuat di sekeliling halaman Web kami yang mengubah dalam apa jua cara persembahan visual atau penampilan laman web kami tanpa kelulusan dan kebenaran bertulis terlebih dahulu.

Tanggungjawab untuk Kandungan

Kami tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kandungan yang muncul di tapak web anda. Anda bersetuju untuk mempertahankan dan mempertahankan kami terhadap semua tuntutan yang timbul di tapak web anda. Tiada pautan harus muncul di mana-mana tapak web yang boleh ditafsirkan sebagai fitnah, lucah atau jenayah, atau yang melanggar, sebaliknya melanggar, atau menyokong pelanggaran atau pelanggaran lain, mana-mana hak mana-mana pihak ketiga.

Hak terpelihara

Kami berhak meminta anda mengalih keluar semua pautan atau mana-mana pautan tertentu ke tapak web kami. Anda bersetuju untuk segera mengalih keluar semua pautan ke tapak web kami atas permintaan. Kami juga berhak untuk meminda terma dan syarat ini serta dasar pemautannya pada bila-bila masa. Dengan terus memaut ke tapak web kami, anda bersetuju untuk terikat dan mematuhi terma dan syarat pemautan ini.

Alih keluar pautan dari tapak kami

Jika anda menjumpai sebarang pautan di laman web kami yang menyinggung atas sebarang sebab, anda bebas untuk menghubungi dan memaklumkan kami pada bila-bila masa. Kami akan mempertimbangkan permintaan untuk mengalih keluar pautan tetapi kami tidak bertanggungjawab untuk berbuat demikian atau membalas terus kepada anda.

Kami tidak menjamin bahawa maklumat di laman web ini adalah betul, kami tidak menjamin kesempurnaan atau ketepatannya; ia juga tidak berjanji untuk memastikan bahawa laman web itu kekal tersedia atau bahan di laman web tersebut sentiasa dikemas kini.

Penafian

Setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, kami mengecualikan semua representasi, waranti dan syarat yang berkaitan dengan tapak web kami dan penggunaan laman web ini. Tiada apa-apa dalam penafian ini akan:

 • Hadkan atau tidak termasuk liabiliti kami atau anda untuk kematian atau kecederaan peribadi;
 • Hadkan atau tidak termasuk liabiliti kami atau anda untuk penipuan atau salah nyata penipuan;
 • Hadkan mana-mana liabiliti kami atau anda dalam apa jua cara yang tidak dibenarkan di bawah undang-undang yang terpakai; atau
 • Kecualikan mana-mana liabiliti kami atau anda yang mungkin tidak dikecualikan di bawah undang-undang yang terpakai.

Had dan larangan liabiliti yang ditetapkan dalam Seksyen ini dan di tempat lain dalam penafian ini: (a) tertakluk kepada perenggan sebelumnya; dan (b) mentadbir semua liabiliti yang timbul di bawah penafian itu, termasuk liabiliti yang timbul dalam kontrak, dalam tort dan untuk pelanggaran kewajipan berkanun.

Selagi laman web dan maklumat serta perkhidmatan di laman web disediakan secara percuma, kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan dalam apa jua bentuk.